Informacja dla studentów chcących odbyć praktyki - Praktyki - Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie

Biuletyn Informacji Publicznej


WARUNKI PRZYJĘĆ NA PRAKTYKI

W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W JAROCINIE

 

na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich

 (Dz. U. Nr 127, poz. 1052)

 

 I. Wymagane dokumenty

Kandydaci zainteresowani odbyciem praktyk w Komendzie Powiatowej Policji w Jarocinie składają osobiście lub przesyłają pocztą następujące dokumenty:

 1. formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o praktyki w Komendzie Powiatowej Policji w Jarocinie;
 2. skierowanie ze szkoły/uczelni na praktykę lub zaświadczenie ze szkoły/uczelni;
 3. kserokopia dowodu osobistego i legitymacji szkolnej/studenckiej;
 4. zakres (program) praktyki;
 5. kserokopia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 6. dane i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk w szkole / na uczelni;
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;
 8. inne dokumenty zgodnie z wymaganiami kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych; 

II. Termin i miejsce składania dokumentów

Kandydat, który ma zamiar odbywać praktykę w KPP w Jarocinie składa dokumenty zaadresowane na Komendę Powiatową Policji ul. Kościuszki 29, 63-200 Jarocin.

 

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu nie są rozpatrywane dokumenty o odbycie praktyk adresowane do komend powiatowych i miejskich Policji województwa wielkopolskiego.

Warunki przyjęć na praktyki w w/w jednostkach znajdują się na stronach podmiotowych BIP poszczególnych komend.


UWAGA:

Liczba miejsc i czas trwania praktyk są ograniczone zakresem bieżących zadań realizowanych przez wskazaną komórkę organizacyjną. Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych nie zobowiązuje Policji do przyjęcia studenta na praktykę.

 

III. Kryteria i terminy rozpatrywania dokumentów

 1. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie dokumenty złożone we właściwym terminie (co najmniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyki).
 2. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia dokumentów o odbycie praktyki jest:
       - zbieżność jej programu z zakresem działania wskazanej przez ucznia/studenta komórki organizacyjnej;

            - możliwości organizacyjne komórki organizacyjnej w terminie realizacji praktyki.

 1. Kandydat otrzymuje pisemną lub telefoniczną informację o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.

IV. Przebieg praktyki

 1. Bezpośrednio przed rozpoczęciem praktyki zainteresowany:
      - zapoznaje się z zasadami odbywania praktyki w Policji,
      - zapoznaje się z celami i zadaniami oraz strukturą organizacyjną Policji,
      - odbywa szkolenie z zakresu BHP i ppoż,
      - zapoznaje się z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony informacji niejawnych.
 2. Odbywanie praktyki polega na obserwacji i uczestnictwie studenta w zadaniach realizowanych we właściwych komórkach organizacyjnych KPP w Jarocinie.
 3. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępniane tylko informacje jawne.

 

V. Dodatkowe informacje na temat odbywania praktyk

 1. Praktyki w Komendzie Powiatowej Policji w Jarocinie są nieodpłatne.
 2. Policja nie ma możliwości zapewnienia zakwaterowania jak również wyżywienia w czasie trwania praktyki.
 3. Policja nie refunduje kosztów przejazdu na praktykę.

Dodatkowych informacji na temat odbywania praktyk udziela pracownik Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie pod nr tel. 62 749 83 25.

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 13.11.2009
Data modyfikacji 18.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksander Szczepański
Osoba udostępniająca informację:
Aleksander Szczepański KPP Jarocin
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Zaworska
do góry