Razem Bezpieczniej - Realizowane programy - Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Realizowane programy

Razem Bezpieczniej

Program “Razem Bezpieczniej” to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest to zatem program pracy zespołowej na rzecz polepszenia jakości życia pod względem bezpieczeństwa.

 

Razem Bezpieczniej
 
 
Wielkopolska Policja już od długiego czasu realizuje zadania w obszarach wskazanych przez Program. Także zgodnie z ideą Programu są to działania podejmowane we współpracy z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za szeroko rozumiane bezpieczeństwo. 
 
Do najbardziej spektakularnych działań, ale też najwyraźniej wpisujących się w Program zaliczyć można :
 
1. W obszarze bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania :
Dodatkowe, płatne patrole Policji finansowane ze środków samorządowych.
Prewencyjne programy: Bezpieczne Miasto/Wieś, Bezpieczny Ogród/Działka, Uwaga Zagrożenie,
Z Pyrkiem Bezpieczniej, Bezpieczna Szkoła,
Strategia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na obszarach kolejowych.
konkurs na najlepszego dzielnicowego, popularyzujący postawy społeczne w powiązaniu
z prezentacją sylwetek dzielnicowych całej Wielkopolski.
 
2. W zakresie przeciwdziałania przemocy domowej :
Utworzenie Policyjnego Punktu Pomocy Ofiarom Przestępstw przy Komendzie Wojewódzkiej –
udział w projekcie studentów wolontariuszy.
Szkolenia organizowane cyklicznie wspólnie z Ośrodkami Pomocy Społecznej, uczelniami wyższymi, komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, prokuraturami i sądami.
Lokalne inicjatywy antyprzemocowe – np. Ośrodek Interwencji Kryzysowej utworzony przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie
 
3. Bezpieczeństwo w szkole :
Wielkopolski program prewencyjny „Bezpieczna Szkoła’” realizowany przez policjantów,
nauczycieli i uczniów na terenie całej Wielkopolski.
Program edukacyjny „Z Pyrkiem bezpieczniej” adresowany do najmłodszych Wielkopolan,
a przygotowany przez Kuratorium Oświaty, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Wydział Prewencji KWP w Poznaniu – finansowanie programu w roku szkolnym 2006/2007 przyjął na siebie Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
Działania prewencyjne we współpracy ze Strażami Miejskimi/Gminnymi, WOPR, Żandarmerią Wojskową i innymi podmiotami związane z zabezpieczeniem rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, „Dni wagarowicza”, letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.
 
4. W obrębie bezpieczeństwa w komunikacji publicznej :
Realizacja przyjętej „Strategii działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych” – w ścisłym współdziałaniu ze Strażą Ochrony Kolei, Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną, Urzędem Celnym, ścisła współpraca z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym.
5. W zakresie ochrony przed wydarzeniami nadzwyczajnymi lub atakami terrorystycznymi:
Utworzenie zespołu ds. wdrażania i koordynacji przedsięwzięć Policji z zakresu przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń terrorystycznych na terenie woj. wielkopolskiego.
Szeroka działalność informacyjno-szkoleniowa dla szkół, zakładów pracy, instytucji.
 
6. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym:
Realizacja krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2005-2007-2013 GAMBIT2005”.
Realizacja programów profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Podejmowanie wspólnych działań z Urzędem Celnym oraz Żandarmerią Wojskową ukierunkowane na przeciwdziałanie przestępczości narkotykowej i ujawnianie nietrzeźwych kierujących.
 
7. Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej:
Opracowywanie we współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej oddział wielkopolski, materiałów edukacyjnych, prelekcji i pokazów dotyczących zabezpieczeń mienia w działalności gospodarczej.
Przygotowanie wspólnie z Urzędem Miasta Poznania międzynarodowej konferencji na temat „Przestępczość przeciwko małym i średnim firmom”.
Publikowanie w czasopismach branżowych artykułów dotyczących różnych aspektów bezpieczeństwa.
 
8. W zakresie bezpieczeństwa w Internecie :
Edukacja prawna użytkowników Internetu pod kątem znajomości typów przestępstw internetowych, sposobów ich rozpoznawania i postępowania w przypadku zetknięcia się z “cyberprzestępczością”. Przygotowane we współpracy z Politechniką Poznańską opracowania „Ciemna strona Internetu”, które ukazało się jako dodatek do nakładu Gazety Wyborczej.
 
9. Ochrona dziedzictwa narodowego :
Wspólne szkolenia Straży Granicznej, Urzędu Celnego i Policji prowadzone przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Cykliczne szkolenia przeprowadzane przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu dla administratorów obiektów sakralnych i muzealnych.
Nawiązanie współpracy z przedstawicielami Kurii Poznańskiej, Gnieźnieńskiej i Kaliskiej odpowiedzialnymi za ochronę zabytków.
Wspólne z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego UW przygotowanie poradnika Chrońmy Nasze Zabytki.
Z inicjatywy Wydziału Prewencji podjęto działania zmierzające do zabezpieczenia systemem monitoringu Muzeum oraz Archiwum Archidiecezjalnego – prace w toku.
 
 
 
 
 

Metryczka

Data publikacji 15.11.2009
Data modyfikacji 15.11.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksander Szczepański
Osoba udostępniająca informację:
Aleksander Szczepański KPP Jarocin
Osoba modyfikująca informację:
Aleksander Szczepański
do góry